ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 16.04.2019 року

завірена цифровим підписом та печаткою знаходиться ТУТ

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

16.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правлiння

 

 

 

Пшеченко О.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04080 м.Київ, вул. Кирилiвська, 40

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            19130857

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 463-66-79, (044) 463-66-79

6. Адреса електронної пошти

            koemz@i.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Манойло Галина Венiаминiвна

 

0,014285

Зміст інформації:

16.04.2019 р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ"  було прийнято рішення припинити повноваження голови наглядової ради Манойло Галини Венiаминiвни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ"  від 16.04.2019 р. Перебувала на посаді: з 05.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,014285%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.

16.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рожок Артем Миколайович

 

0,001185

Зміст інформації:

16.04.2019 р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ"  було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Рожок Артема Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ"  від 16.04.2019 р. Перебував на посаді: з 05.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,001185%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Були припинені повноваження наглядової ради в повному складі.

16.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Манойло Галина Венiаминiвна

 

0,014285

Зміст інформації:

16.04.2019 р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Манойло Галину Венiаминiвну. Підстава такого рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посадова особа не є: незалежним директором,  представником групи акціонерів, представником акціонера.  Посадова особа є акціонером товариства.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідуюча канцелярії. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,014285 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада була обрана в повному складі.

16.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Рожок Артем Миколайович

 

0,001185

Зміст інформації:

16.04.2019 р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Рожок Артема Миколайовича. Підстава такого рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посадова особа не є: незалежним директором,  представником групи акціонерів, представником акціонера.  Посадова особа є акціонером товариства.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора департаменту по маркетигу. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,001185%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада була обрана в повному складі.

16.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Єсипенко Іван Іванович

 

0,000071

Зміст інформації:

16.04.2019 р. загальними зборами акціонерів ПРАТ "КДЕМЗ було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Єсипенко Івана Івановича. Підстава такого рішення: припинення повноважень попереднього складу наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 роки. Посадова особа не є: незалежним директором,  представником групи акціонерів, представником акціонера.  Посадова особа є акціонером товариства.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: тимчасово не працював Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,000071%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада була обрана в повному складі.

16.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Манойло Галина Венiаминiвна

 

0,014285

Зміст інформації:

16.04.2019 р. на засіданні наглядової ради ПРАТ "КДЕМЗ було прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради Манойло Галину Венiаминiвну. Підстава такого рішення: обрання нового складу наглядової ради. Строк, на який обрано: до переобрання. Посадова особа не є: незалежним директором,  представником групи акціонерів, представником акціонера.  Посадова особа є акціонером товариства.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідуюча канцелярії. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) - 0,014285 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада була обрана в повному складі.

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа